สถิติโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

สถิติการขึ้นทะเบียนโครงการ รายปีงบประมาณ แสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้/กักเก็บได้รายประเภทโครงการ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ สำนักรับรองคาร์บอนเครดิต
* อีเมลสำหรับติดต่อ ramo@tgo.or.th
* วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ตามที่คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกรับรอง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (อบก.)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
ระดับชั้นข้อมูล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://ghgreduction.tgo.or.th/th/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 25 มีนาคม 2567
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 กันยายน 2564
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) พ.ศ. 2557
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) พ.ศ. 2567
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
ประเภทโครงการ T-VER
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (tCO2eq/y)
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
สถิติทางการ
สร้างโดย Gravatar ckan_admin
สร้างในระบบเมื่อ 1 กันยายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 25 มิถุนายน 2567