สถิติการรับรองฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือฉลากลดโลกร้อน

สถิติข้อมูลการรับรองฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์รายปีงบประมาณ จำนวนบริษัทและจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองรายกลุ่มอุตสาหกรรม

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ สำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ
* อีเมลสำหรับติดต่อ info_cbl@tgo.or.th
* วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ตามที่คณะกรรมการ อบก. รับรอง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (อบก.)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
ระดับชั้นข้อมูล เปิดเผย
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล
URL https://thaicarbonlabel.tgo.or.th/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2 กรกฎาคม 2567
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 31 กรกฎาคม 2566
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2557
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2567
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) บริษัท, ผลิตภัณฑ์
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างโดย Gravatar Admin-Opendata
สร้างในระบบเมื่อ 3 สิงหาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 2 กรกฎาคม 2567