สถิติราคา และมูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตแยกตามประเภทโครงการ

สถิติราคา และมูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตแยกตามประเภทโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านราคา และมูลค่าการซื้อ-ขาย จากตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของประเทศไทย ภายใต้การซื้อขายในระบบทวิภาค (Over-the-counter: OTC) ซึ่งเป็นการตกลงกันระหว่างผู้ต้องการซื้อและผู้ขายโดยตรง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักสื่อสารและทะเบียนคาร์บอนเครดิต
* อีเมลผู้ติดต่อ info@tgo.or.th
* วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ราคาและมูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิต (อบก.)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://carbonmarket.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=Y2hhcnQ=&action=bGlzdA==
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 12 กุมภาพันธ์ 2567
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  • ไม่มี
  • อื่นๆ
ราคาและมูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิต
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) บาท
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างโดย Gravatar Admin-Opendata
สร้างในระบบเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2567
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2567