สถิติโครงการ T-VER ที่ได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

สถิติการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกรายปีงบประมาณ แสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองรายประเภทโครงการ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักประเมินและรับรองโครงการ
* อีเมลผู้ติดต่อ ramo@tgo.or.th
* วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ตามที่คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกรับรอง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) ตามที่คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกรับรอง
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (อบก.)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • JSON
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL http://opendata.tgo.or.th/dataset/ra_03_02/resource/2ee69181-7498-44f9-9ea6-18ae5292884d
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 กันยายน 2564
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 กันยายน 2564
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) พ.ศ. 2558
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) พ.ศ. 2564
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
ประเภทโครงการ T-VER
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq)
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 1 กันยายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 13 กันยายน 2564