สถิติการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

สถิติข้อมูลการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ รายปีงบประมาณ แสดงข้อมูลปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ จำนวนบริษัทและจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองรายกลุ่มอุตสาหกรรม

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ
* อีเมลผู้ติดต่อ info_cbl@tgo.or.th
* วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ตามที่คณะกรรมการ อบก. รับรอง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (อบก.)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://thaicarbonlabel.tgo.or.th/
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3 มกราคม 2567
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 31 กรกฎาคม 2566
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2553
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2566
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2eq)
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
สถิติทางการ
สร้างโดย Gravatar Admin-Opendata
สร้างในระบบเมื่อ 3 กรกฎาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 4 มกราคม 2567