แนวทางการพัฒนาโครงการ T-VER

แนวทางการพัฒนาโครงการ T-VER

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสารแนวทาง
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักประเมินและรับรองโครงการ
* อีเมลผู้ติดต่อ ramo@tgo.or.th
* วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (อบก.)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL http://opendata.tgo.or.th/dataset/ra_01_01/resource/e5032b8e-7294-41b3-90fa-c9a6b94d9a73
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 31 สิงหาคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 สิงหาคม 2564
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ckan_admin
สร้างสำเร็จ 31 สิงหาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 13 กันยายน 2564