สถิติ Conc ของภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย

สถิติความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของภูมิภาคอาเซียน และประเทศไทย รายเดือน ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* อีเมลผู้ติดต่อ wisanu@tgo.or.th
* วัตถุประสงค์
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
จนกว่าจะมีการเผยแพร่ข้อมูลจากผู้ให้บริการข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) ตามการเผยแพร่ข้อมูลจากผู้ให้บริการข้อมูล
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
ภูมิภาคอาเซียน
* แหล่งที่มา โครงการติดตามสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • JSON
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL http://opendata.tgo.or.th/dataset/conc_04_01/resource/bee2630b-cc0f-499f-8ebe-976716b8b82b
ภาษาที่ใช้ อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 สิงหาคม 2564
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 31 สิงหาคม 2564
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) พ.ศ. 2557
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) พ.ศ. 2564
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ส่วนในล้านส่วน (parts per million: ppm)
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
สถิติทางการ ไม่ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 31 สิงหาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 13 กันยายน 2564